Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ

 Թեմա
<<Հայ քաղաքական կյանքի վերելքը>>
<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

  1. XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հեսանքները սկսեցին առանձնանալ։

Երկու հոսանքներն են՝ պահպանողական և ազատական։

  1. Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ պահպանողականների  հայացքները և ձգտումները։

Պահպանողականների կարծիքով հայերի աղբյուրը մինջնադարյան ավանդական արժեքային համակարգն է ։Պահպանողականները հանդիսանում էին ազգի անունից։Ամենից առաջ արտահայտում էին գյուղական ազգաբնակչության ու քաղաքի արհեստավորության շահերը։

  1. Ներկայացրե՛ք մի քանի հայտնի հայ պահպանողականների։

Մ․ Աղաբեկյան,Ս․ Պալասանյան,Ա․ Երիցյան։

  1. Ներկայացրե՛ք հայ արմատական պահպանողականների ձգտումները։

Ռուսաստանյան կայսրության մեջ արևելյան Հայաստանը վերածվել էր կցորդի։Պահպանողականները գրաբարի մեջ տեսնում էին ազգի հոգևոր-լեզվական պահպանումը ։

  1. Ըստ ձեզ, ինչու՞ էին հայ պահպանողականները, հայ ազատականների հայ հասարակությունը<<եվրոպականացնելու>> ձգտումները համարում վնասակար։

Նրանք համարում էին,որ հայ ժողովրդի աղբյուր էին համարում հին կարգերի պահպանումը և մտածում էին,որ <<եվրոպականացումը>> հայ ժողովրդին կտանի հպատակեցման։

  1. Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ ազատականների հայացքները և ձգտումները։

Այս հոսանքը հանդիսացավ հասարակական և մշակութային կյանքը եվրոպականացվելու,եկեղոցին բարեփոխելու գաղափարներով։

  1. Ինչու՞ էին հայ ազատականները ձգտում եկեղեցու ազատականացմանը։

Այն պատճառով ,որ հայ իրականության նահապետական բարքերի և բարոյականության տրող հաստատություն էր։

  1. Ըստ ազատականների, ի՞նչ է նշանակում <<ազգի ինքնորոշում>> եզրույթը։

Այն իր սեփական կամքով ապագան ստեղծելու հարղն էր։

  1. Ներկացացրե՛ք Ստեփան Ոսկանյանի, Գրիգոր Օտյանի և Նահապետ Ռուսինյանի հայացքները։

Սուլթանական բռատիրության պայմաններում պոլսահայ վերնախավից ու թուրքական իշխանություններից պահանջում էին արևմտահայությանը շնորհել ընտրական իրավունք,այդ ամենին հասնելու համար նրանք ծավալեցին սահմանադրական շարժում։

  1. Ներկայացրե՛ք այս շրջանի հայ հասարակական-քաղաքական կյանքի այլ ազատական գործիչներին և նրանց գործունեությունը։

Գրիգոր Արծրունու հիմնադրած <<Մշակ>> թերթը ոչ միայան դարձավ հայկական լիբերալիզմի ,այլ առհասարակ հայ ազգային-հասրակակն յուրահատուկ դարբնոցը։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ինչու՞ էր հայության համար այսքան դժվար ժամանակաշրջանում հայ հասարակությունը բաժանվել մի քանի հոսանքների և արդյո՞ք դա ճիշտ էր։

Հանձնարարությունների պատասխանները, ուղարկե՛ք (s.tamazyan@mskh.am) հասցեին, ոչ ուշ, քան մայիսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում։

unnamed