.Գրաբարով գրված այս հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենի.

Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին, և գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց:

Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, և եկ դու: Երեւեցո ինձ զերես քո և լսելի արա ինձ զբարբառ քո. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

Ձմեռն անցավ, անձրևներն անցան,գնացածները մեկնեցին,ծաղիկներ երևացին մեր երկրում,տատրակի ձայնը լսելի եղավ մեր յերկրում։ Թզենին արձակեց իր բողբոջը, մեր ծաղկած որթատունկերը տվեցին իրենց բույրերը։

Արի, իմ մերձավոր, իմ գեղեցիկ, իմ աղավնի, և արի դու։ Ցույց տուր ինձ քո երեսը, և լսելի արա ինձ քո խոսքը, որովհետև քո խոսքը քաղցր է և տեսիլքը՝ գեղեցիկ։