Հաշվեկշիռը արտացոլում է կազկակերպության ներկա դրությամբ եղած ակտիվները և պարտավորությունները

Ակտիվները ցույց են տալիս տնտեսության ունեցվածքը ներկա պահի դրությամբ։

Պարտավորությունները ցույց են տալիս տնտեսության վարկերը և պարտքերը ներկա դրությամբ։

Հաշվեկշիռը բաղկացած է 2մասից` ակտիվներ և պարտավորություններ, որոնք իրար պետք է հավասար լինեն։

Ակտիվներ`

Դրամարկղ֊ 50.000

Պարտքի տետր( դեբիտորական պարտավորություններ) երկարաժամկետ, կարճաժամկետ 60.000 դրամ

Ապրանք (այդ թվում` հումք, պատրաստի ապրանք) 2.000000

Գույք, սարքավորումներ 5.000000

Տրանսպորտային միջոցներ` 5.000000

Անշարժ գույք` շենք, շինությունը 10.000000

Ընդհամենը ակտիվներ` 22.110.000

Պարտավորություններ

Վարկեր բանկից` 6.000000

Պարտավորություններ մատակարարների առջև` 200.000

Երկարաժամկետ պարտավորություններ ներդրողի առջև ` 2.000000

Սեփական կապիտալ` 13. 910 հազար