Բարբառով տրված հետևյալ հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենի. 

Մին օր կնեկը թորենը վառեց, մին փաղաղ խմոր օներ, հաց թխեց,  թխած հացը տղվարեց,  պրծավ, մին քյոք վերցակ օներ, փռնեց  մորթեց, ծվարավ թռնաճաշ  քիցեց: Թորենը ծասկեց, տանը կործը պրծավ,  մարդին յախան հվաքեց թե. – Քյնալ պիտենք քոլը, ճախ պիրենք, վեր կարամ օջախը վառեմ: Մարդը կնգանան վախում էր, սուս ու փուս քյանդիրը փորավը տվավ, կնգանը ենդան ինգյավ, քյնացին դբա քոլը: 

8.Գրաբարով տրված հետևյալ հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենի. 

Յայնմ ժամանակի հրաման տայր թագաւորն՝ հրովարտակս և դեսպանս առնել առ իշխանս և զօրս զօրութեան իւրոյ, զի ուր և իցեն՝ առ նա հասանիցեն վաղվաղակի: Յայնմ ժամանակի իշխանք և զօրք և նախարարք առ նա հասանէին վաղվաղակի; Առեալ և Լիկիանէ զբուն գունդն որ ընդ իւրով ձեռամբ էր՝ փութայր հասանէր ի տեղի պատերազմի՝ յանդիման լինել թագաւորին, և Տրդատէս ընդ նմա: