• Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը:

Զբոսաշրջություն

Զբոսաշրջություն (տուրիզմ), մարդկանց ժամանակավոր տեղաշարժ դեպի այլ երկիր, կամ տվյալ երկրի այլ վարչական տարածք՝ հանգստի, ժամանցի, առողջարանային, գործնական կամ ստեղծագործական նպատակներով՝ առանց վճարվող աշխատանք վարելու։

• Ո՞ր հաստատություններն են այս ոլորտի համար մասնագետներ պատրաստում:

Բրյուսով

ԲՊՀ-ն որակյալ մասնագետներ Է պատրաստում է օտար լեզուների և, սոցիալական գիտությունների վերը նշված ոլորտներում՝ շարունակաբար զարգացնելով և ընդլայնելով դասավանդվող մասնագիտությունների ցանկը։

• Որտե՞ղ կարելի է գտնել աշխատանք: Առանձնացնել ցանկ:

 Տուրիստական ընկերությունում

https://barevarmenia.com/am

http://ayastour.com/

http://dubaitravel.am/

http://onewaytour.com/hy/

• Աշխատաշուկայում՝ պահանջարկը:

Կա պահանջարկ և ուզում են զարգացնել այն

• Նվազագուն և առավելագույն վճարումները:

Հա­յաս­տա­նում­զբո­սաշր­ջու­թյու­նը­ա­ճող­ար­դյու­նա­բե­րու­թյուն­է։­Մի­ջազ­գային­զբո­սաշր­ջիկ­նե­րիՀա­յաս­տան­ժա­մա­նում­նե­րի­թի­վը­2011թ․-ին­հա­սել­էր­757.9­հա­զա­րի­մեկ­տաս­նա­մյակ­ա­ռաջգրանց­ված­114.5­հա­զա­րից։­Հա­յաս­տա­նի­կա­ռա­վա­րու­թյան­2008թ-ի­ռազ­մա­վա­րու­թյամբ­սահման­վել­ էր­ մի­ջազ­գային­ զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի­ 1.5­ մի­լի­ոն­ ժա­մա­նում­ մինչև­ 2020թ․-ը,­այ­նո­ւա­մենայ­նիվ,­այս­թի­րա­խային­ցու­ցա­նի­շը­գե­րա­զանց­վել­էր­ար­դեն­2015թ-ի­ն։­
Պո­տեն­ցի­ալ­շու­կայի­ծա­վա­լը­ա­վե­լին­է,­քան­11­մի­լի­ո­նը­(8­մի­լի­ոն­ար­տա­սահ­մա­նում­ապ­րողհայ­և­մո­տա­վո­րա­պես­3­մի­լի­ոն­օ­տա­րերկ­րա­ցի)։­

• Այս ոլորտում հաջողությունների հասած հայտնի մարդիկ:

Ուորեն Բաֆեթ․ աշխարհի ամենահաջողակ ներդրողը